Family Dentistry, Advanced Prosthodontics and Maxillofacial Prosthetics

Vietnamese (Tiếng Việt)

Notice Informing Viet Namese Individuals About Nondiscrimination

Discrimination is Against the Law

Mountain View Family Dentistry tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân

biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Mountain View Family Dentistry không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng

tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Mountain View Family Dentistry:

• Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu

quả, như:

○ Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực

○ Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử

có thể tiếp cận, các định dạng khác)

• Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là

tiếng Anh, như:

○ Thông dịch viên đủ năng lực

○ Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác

Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ Melissa Griffin, Civil Rights Coordinator

Nếu bạn tin rằng Mountain View Family Dentistry không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân

biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật,

hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với: Melissa Griffin, Civil Rights Coordinator, 3055 NC

127 S Hickory, NC 28602, 1-828- 294-1362 (phone), 1-828- 294-1874 (Fax),

mgriffin@mtviewfamilydentistry.com (Email) . Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua

đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, Melissa Griffin,

Civil Rights Coordinator sẵn sàng giúp bạn.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human

Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền)

bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800- 368-1019, 800-537- 7697 (TDD)

Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ABOUT US

Our team believes that outstanding customer service and an exceptional dentist go hand-in-hand, and we strive to meet or exceed patient expectations. We do this by focusing on each patient individually and addressing his or her specific needs. From setting your first appointment through treatment plans and routine appointments, be assured your dental health and well-being are our top priorities. LEARN MORE

CONTACT US

3055 NC 127 S
Hickory, NC 28602

Phone 828.294.1448

NEW PATIENTS START HERE

acp ada facebook ncdental maxillofacialprosth_01