Family Dentistry, Advanced Prosthodontics and Maxillofacial Prosthetics

Tagalog-Filipino (Tagalog)

Notice Informing Tagalog Individuals About Nondiscrimination

Discrimination is Against the Law

Sumusunod ang Mountain View Family Dentistry sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa

karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad,

kapansanan o kasarian. Ang Mountain View Family Dentistry ay hindi nagtatangi ng mga tao o

hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad,

kapansanan o kasarian.

Ang Mountain View Family Dentistry ay:

• Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay

silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:

○ Mga kwalipikadong interpreter ng sign language

○ Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa

access na electronic na format, iba pang mga format)

• Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika,

gaya ng:

○ Mga kwalipikadong interpreter

○ Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito,

makipag-ugnayan kay : Melissa Griffin, Civil Rights Coordinator Kung naniniwala kang hindi

naibigay ng Mountain View Family Dentistry ang mga serbisyong ito

o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan

o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa: Melissa Griffin, Civil Rights Coordinator, 3055

NC 127 S Hickory, NC 28602, 1-828- 294-1362 (phone), 1-828- 294-1874 (Fax),

mgriffin@mtviewfamilydentistry.com (Email)

. Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung

kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si Melissa Griffin Civil Rights

Coordinator upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and

Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.),

Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa

Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800- 368-1019, 800-537- 7697 (TDD)

ABOUT US

Our team believes that outstanding customer service and an exceptional dentist go hand-in-hand, and we strive to meet or exceed patient expectations. We do this by focusing on each patient individually and addressing his or her specific needs. From setting your first appointment through treatment plans and routine appointments, be assured your dental health and well-being are our top priorities. LEARN MORE

CONTACT US

3055 NC 127 S
Hickory, NC 28602

Phone 828.294.1448

NEW PATIENTS START HERE

acp ada facebook ncdental maxillofacialprosth_01