Family Dentistry, Advanced Prosthodontics and Maxillofacial Prosthetics

Hmong (Hmoob)

Notice of Nondiscrimination Statement: Hmong

Discrimination is Against the Law

Mountain View Family Dentistry ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub

Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws

hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv. Mountain

View Family Dentistry tsis cais cov neeg los yog coj ntxawv rau lawv vim haiv neeg, xim tawv nqaij, tuaj

teb chaws twg, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

Mountain View Family Dentistry:

• Pab nyiaj thiab muab kev pab rau cov neeg txuas lus tsis taus zoo nrog peb, xws li:

○ Cov neeg txhais lus piav uas tsim nyog

○ Tej ntaub ntawv ua lwm hom (tu ntawv loj, suab lus, tej hom siv tau hauv electronic,

lwm lwm hom)

• Muab kev pab dawb txog lus hais rau cov neeg uas tsis hais lus Akiv, xws li:

○ Cov neeg txhais lus tsim nyog

○ Tej ntaub ntawv ua lwm hom lus

Yog koj xavtau cov kev pab no, thov hu rau Melissa Griffin, Civil Rights Coordinator.

Yog koj ntseeg hais tias Mountain View Family Dentistry tsis muab tau cov kev pab no los yog

tau coj lwm hom kev ciav-cais saib raws haiv neeg, xim tawv nqaij, teb chaw tuaj, hnub nyoog, xiam oob

qhab, los poj niam lossis txiv neej, koj tuaj yeem xa ib daim ntawv tsis txaus siab nrog: , Melissa Griffin,

Civil Rights Coordinator, 3055 NC 127 S Hickory, NC 28602, (phone) 1-828- 294-1362, (fax) 1-828- 294-

1874, (email) mgriffin@mtviewfamilydentistry.com. Koj xa daim ntawv tsis txaus siab kiag tus kheej, raws

kev xa ntawv, fev los yog email tuaj tau. Yog koj xav tau kev pab sau daim ntawv tsis txaus siab, Melissa

Griffin, Civil Rights Coordinator, pab tau koj.

Koj kuj muaj peev xwm ua tau ib daim ntawv tsis txaus siab rau cov cai pej xeem mus rau Mekas

Department of Health and Human Services (Thawj Fab Pab Kev Noj Qab Haus Huv thiab Pab Tib Neeg),

Office for Civil Rights (Chaw Ua Hauj Lwm txog Pej Xeem Cov Cai), tshuab hluav taws xob los ntawm

Office for Civil Rights Complaint Portal, nyob rau hauvhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, los

yog xa ntawv lossis hu xovtooj ntawm:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800- 868-1019, 800-537- 7697 (TDD)

Cov qauv ntawv tsis txaus siab muaj rau ntawmhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ABOUT US

Our team believes that outstanding customer service and an exceptional dentist go hand-in-hand, and we strive to meet or exceed patient expectations. We do this by focusing on each patient individually and addressing his or her specific needs. From setting your first appointment through treatment plans and routine appointments, be assured your dental health and well-being are our top priorities. LEARN MORE

CONTACT US

3055 NC 127 S
Hickory, NC 28602

Phone 828.294.1448

NEW PATIENTS START HERE

acp ada facebook ncdental maxillofacialprosth_01